Bestuur

Voorzitter

Geert Roeles – Sleen
Voorzitter
voorzitter@molensindrenthe.nl

Secretaris 

Jan Omvlee – Emmen
Secretaris
secretariaat@molensindrenthe.nl

Penningmeester

Tonny Mulder – Gieterveen
Penningmeester
penningmeester@molensindrenthe.nl

Contact:
Zuidbargerstraat 75
7812 AD Emmen
Telefoon: 0591-631365

Leden

Roelof Kooiker – Slagharen
Redactie, website en fotograaf
redactie@molensindrenthe.nl

Fred Bisschop – Gieterveen
Biotoopcoördinator
biotoop@molensindrenthe.nl

Jannes Tigelaar – Erica
Algemeen bestuurslid


Doelstelling  van Molenstichting Drenthe

Het bevorderen van de instandhouding van de molens en hun omgeving in de provincie Drenthe.

Wat doen we?

 • Het uitgeven van Stellingnieuws (2 x per jaar)
 • Het organiseren van de Drentse Molendag
 • Het ontwikkelen en bijhouden van de website ‘Molens in Drenthe’ en overige media.
 • Het afhandelen van de provinciale draaipremie voor alle Drentse molens
 • Activiteiten ontplooien tot bevordering van een goede biotoop voor alle Drentse molens
 • Zorgdragen voor het onderhoud van molen Nooit Gedacht te Veenoord
 • Waar nodig ondersteuning geven aan plaatselijke moleneigenaren, stichtingsbesturen etc.

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen vergoeding.

ANBI

Financieel overzicht Molenstichting Drenthe 2018
Financieel overzicht Johan Rietmulder Fonds 2018

Privacybeleid

Molenstichting Drenthe hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar donateurs. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Molenstichting Drenthe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als Molenstichting Drenthe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.

VERSTREKKING AAN DERDEN.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.                                                                                                 Met de overige partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

BINNEN DE E.U.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de E.U.

MINDERJARIGEN.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN.
Molenstichting Drenthe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING.
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben wij bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Molenstichting Drenthe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
– Onze vrijwilligers die persoonsgegevens verwerken zijn geïnstrueerd  over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT  UW  GEGEVENS.
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN.
Mocht u een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

VRAGEN.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact  met ons op.  Email : secretaris @molensindrenthe.nl. Tel. 0591- 631365.


Kamer van Koophandel: 41017149