Biotoop

De biotoop is de levensplaats, de gehele omgeving van de molen voor zover die van invloed is op het goed functioneren van de molen als werktuig en als monument. Die biotoop is voor een molen van groot belang. Elke molen heeft een op die molen afgestemde biotoop.

Biotoopwachter en biotoopcoördinator

In Drenthe is de biotooporganisatie zodanig ingericht, dat in elke gemeente een molenaar als biotoopwachter optreedt. Molenstichting Drenthe heeft een bestuurslid aangewezen als “biotoopcoördinator”.

De biotoopcoördinator fungeert als vraagbaak voor en als ondersteuning van de biotoopwachter en de molenaars.

Beschermingsregeling

Enige tijd geleden heeft molenstichting Drenthe een inventarisatie van alle biotopen van de molens opgesteld. Daaruit bleek dat voor vele molens de biotoop matig is. Voor een groot deel als gevolg van opgroeiende beplanting. Ook was er in slechts enkele bestemmingsplannen een biotoop beschermingsregeling opgenomen.

Het doel is voor elke molen een goede passende beschermingsregeling, bij de herziening van bestemmingsplannen, opgenomen te krijgen.

Beplanting en windvang

De meeste problemen liggen meer bij de opgroeiende beplanting en het aanbrengen van nieuwe beplanting binnen de beschermingszones van de biotoop. Het wordt nog al eens vergeten, dat een jonge aanplant binnen enkele jaren grote invloed op de windvang voor de molen uitoefent, terwijl tevens de zichtbaarheid van de molen in het open landschap negatief wordt beïnvloed.

Fred Bisschop, biotoopcoördinator Molenstichting Drenthe
biotoop@molensindrenthe.nl of 0522-471575


Lees meer over de molenbiotoop op www.molens.nl.