Biotoop

Molenbiotoop

De biotoop is de levensplaats, de gehele omgeving van de molen voor zover die van invloed is op het goed functioneren van de molen als werktuig en als monument. Die biotoop is voor een molen van groot belang. Elke molen heeft een op die molen afgestemde biotoop. De plaatsing van molens zegt iets over ons landschap,geschiedenis en het optimaal kunnen functioneren

Beschermingsregeling

Enige jaren geleden heeft molenstichting Drenthe een inventarisatie van alle biotopen van de molens opgesteld. Daaruit bleek dat voor vele molens de biotoop matig is. Voor een groot deel als gevolg van opgroeiende beplanting. Het doel is voor elke molen een goede passende beschermingsregeling, bij de herziening van bestemmingsplannen, opgenomen te krijgen.

Beplanting en windvang

Veel biotoopproblemen worden veroorzaakt door beplanting en het aanbrengen van nieuwe beplanting binnen de beschermingszones van de biotoop. Gebouwen groeien niet – bomen wel. Het wordt nog al eens vergeten, dat een jonge aanplant binnen enkele jaren grote invloed op de windvang voor de molen uitoefent, terwijl tevens de zichtbaarheid van de molen in het open landschap negatief wordt beïnvloed.

Actieve opstelling van de molenaar en eigenaar

Voor elke molen is de windvang van cruciaal belang en dit werd vroeger beschermd door het zgn. Windrecht en voor poldermolens het Waterrecht. Bescherming is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. We moeten ons daarom actief opstellen. Het is heel belangrijk dat molenaars en moleneigenaren hun molenbiotoop zelf nauwlettend in de gaten houden en voortdurend alert zijn op bouwplannen of andere gebeurtenissen in de buurt.

Algemene informatie over de molenbiotoop

Vereniging De Hollandsche Molen heeft op haar site een interessante pagina over de molenbiotoop:

https://www.molens.nl/molenbiotoop/ Op deze pagina staan goede argumenten voor het belang van de molenbiotoop en zijn bedregingen. Goed wordt uitgelegd wat molenaars een eigenaren kunnen doen om de biotoop goed te houden of te verbeteren. Ook is er informatie te vinden over de biotoopformule en de nieuwe Omgevingswet, die ca. 2021 de Wet op de Ruimtelijke Ordening vervangt.

E-mailservice: Over uw buurt.

Vroegtijdig kennis verkrijgen over ruimtelijke ontwikkelingen is essentieel, zodat ook de molenbelangen bij besluiten tijdig en goed onder de aandacht gebracht en meegewogen kunnen worden. De publiekssite van de overheid heeft de link https://overuwbuurt.overheid.nl waar u zich kunt abonneren op een e-mailservice voor informatie over (voorgenomen) besluiten die direct invloed hebben op de omgeving van uw molen, zoals vergunningen, bestemmings- en bouwplannen en plaatselijke regelgeving. U kunt zelf instellen welke berichten en van welke overheden (gemeente, provincie en waterschap) u wilt ontvangen. Zo volgt u op de voet ontwikkelingen die van invloed zijn op de biotoop van uw molen. Handig, vooral omdat overheden steeds minder publiceren in locale kranten.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeentes, provincies en het Rijk (teksten en plankaarten). Voor molenaars en moleneigenaren zijn met name bestemmingsplannen belangrijk (Wet Ruimtelijke Ordening). De site heeft een zoekfunctie, zodat u vlot de digitale plannen en regelgeving rond uw molen kunt vinden. Ook de plannen in voorbereiding. Dat is interessant, omdat in die fase ook de molenbelangen tijdig ingebracht kunnen worden. Is een bestemmingsplan eenmaal vastgesteld, dan bent u immers te laat!

Een aantal gemeenten waar molens staan hebben de molenbiotoop voor zover van toepassing al in hun planvorming mee genomen.

Werken aan een betere biotoop

Werken aan de biotoop betekent het leggen en onderhouden van goede contacten met de buurt en de gemeente. Het vergt kennis, een lange adem en de bereidheid om compromissen te sluiten.

In de gevallen waarin nader overleg, kennis van spelregels en procedures vereist is kunt u contact opnemen met:

Fred Bisschop, biotoopcoördinator van molenstichting Drenthe,
tel. 06-53963908 of 0599-647808
biotoop@molensindrenthe.nl


Lees meer over de molenbiotoop op www.molens.nl.